Dokumenty

1.   

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:

podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego dokumentującego nabycie, czyli np. umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny lub aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne,

zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, w przypadku zbycia rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (w szczególności na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 01 stycznia 2007 roku lub ze spadku niezależnie od daty nabycia), z którego wynikać będzie między innymi, że podatek od nabycia nie należał się, został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe się przedawniło, wobec czego ze strony Naczelnika Urzędu Skarbowego nie ma przeszkód na ujawnienie praw majątkowych, zgodnie z art. 19 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu, z którego ponadto wynika, że nie ma zadłużenia w opłatach oraz czy grunt, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się przedmiotowe prawa ma uregulowany grunt,

aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest prowadzona księga wieczysta, który może być także dla Państwa pobrany przez Kancelarię ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości,

dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych lub paszportów, z podaniem terminu ważności, numery PESEL),

zaświadczenie, że w przedmiotowym lokalu nikt nie jest zameldowany.

 

 §

2.   

Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:

podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego dokumentującego nabycie, czyli np. umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny lub aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność lub inne,

aktualny odpis z księgi wieczystej, który może być także dla Państwa pobrany przez Kancelarię ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości,

dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych lub paszportów, z podaniem terminu ważności, numery PESEL),

zaświadczenie, że w przedmiotowym lokalu nikt nie jest zameldowany,

zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych

 

 §

3.   

Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego dokumentującego nabycie, czyli np. umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny lub aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub inne,

aktualny odpis z księgi wieczystej, który może być także dla Państwa pobrany przez Kancelarię ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości,

wypis z rejestru gruntów wraz w wyrysem z mapy ewidencyjnej

wypis z kartoteki budynków – w przypadku nieruchomości zabudowanej

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu bądź zaświadczenie o jego braku

dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych lub paszportów, z podaniem terminu ważności, numery PESEL),

W przypadku odłączenia wyodrębnionej geodezyjnie działki i jej wpisu do nowej księgi wieczystej:

  • wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,

 W przypadku podziału nieruchomości:

  • wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,

 

 §

4.   

Testament

dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu, z podaniem terminu ważności, numer PESEL),

dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).

 

 §

5.   

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomosci

Dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, z podaniem daty ważności, numer PESEL), dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, z podaniem daty ważności, numer PESEL),

opis nieruchomości – można podać numer księgi wieczystej.

 

 §

6.   

Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt zgonu spadkodawcy, testament spadkodawcy (jeżeli został sporządzony), akty stanów cywilnych spadkobierców (akty urodzenia lub akty małżeństwa),
zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego, wskazanie numerów ksiąg wieczystych, jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości,

 

 §

7.   

Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza)

Odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli umowa majątkowa podpisywana jest po zawarciu związku małżeńskiego), dane osobowe małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery dowodów osobistych lub paszportów, z podaniem dat ważności, adresy zamieszkania, numery PESEL).